ก.ล.ต.เสนอแก้ไขเกณฑ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เปิดทางโรงไฟฟ้าขนาดเล็กระดมทุนได้

ก.ล.ต.เปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดยเสนอยกเลิกการกำหนดมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำสำหรับกิจการโรงไฟฟ้า เพื่อผู้ประกอบการโรงไฟฟ้าขนาดเล็กสามารถระดมทุนได้ สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดตั้งและจัดการกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดอุปสรรคในการใช้ตลาดทุนเป็นแหล่งระดมทุนสำหรับกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานด้านโรงไฟฟ้า ซึ่งมีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และเป็นการปรับกฎเกณฑ์เพื่อให้สอดรับกับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579 ของรัฐบาลที่ต้องการเพิ่มสัดส่วนและขยายการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกิจการโรงไฟฟ้าขนาดเล็ก

ทั้งนี้ เกณฑ์ที่เสนอปรับปรุงจะเอื้อให้ผู้ประกอบกิจการที่มีโรงไฟฟ้าขนาดเล็กหลายโครงการสามารถระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานได้ โดยจะยกเลิกข้อกำหนดมูลค่าการลงทุนขั้นต่ำสำหรับแต่ละโครงการ จากเดิมกำหนดโครงการละ 500 ล้านบาทขึ้นไปเท่านั้น ทั้งนี้ มูลค่าเงินลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานในกิจการโรงไฟฟ้าทุกโครงการรวมกันแล้วต้องไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หากกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานลงทุนในกิจการโครงสร้างพื้นฐานหลายประเภทในกองเดียวกัน และมีการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้าด้วย มูลค่าการลงทุนในกิจการโรงไฟฟ้ารวมกันต้องไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการโรงไฟฟ้ายังมีสัดส่วนที่มากพอเมื่อเทียบกับขนาดของกองทุน ซึ่งกำหนดว่าจะต้องมีขนาดกองทุนตั้งแต่ 2,000 ล้านบาทขึ้นไป

ก.ล.ต. เปิดให้ผู้สนใจทั่วไปร่วมแสดงความคิดเห็น โดยเผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. (www.sec.or.th/hearing) จนถึงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 .- สำนักข่าวไทย