ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

อัตราเงินเฟ้ออย่างต่อเนื่องภายในเป้าหมายและความมั่นคงทางการเงินเป็นปัจจัยที่เน้นย้ำถึงประสิทธิภาพของนโยบายการเงินของประเทศและการเกินดุลการชำระเงินอย่างต่อเนื่องจะยังคงหนุนการสำรองเงินตราต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามหากขาดการโยกย้ายถิ่นฐานที่สูงขึ้นอย่างมากการที่สังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยจะมีศักยภาพในการเติบโตสูง

ยิ่งกว่านั้นในขณะที่ข้อมูลระบุว่ามาตรฐานการศึกษาของประเทศไทยสูงกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับประเทศที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน ในกรณีที่ไม่มีการปฏิรูปนโยบายอย่างต่อเนื่องสถานการณ์เช่นนี้จะทำให้ประชากรและทักษะมีข้อ จำกัด สูงขึ้นและมีผลต่อความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ สำหรับผลกระทบจากข้อพิพาททางการค้าระหว่างสหรัฐฯและจีนต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยมูดี้ส์กล่าวว่าในขณะที่การส่งออกไปจีนลดลงการเปิดรับข่าวสารของจีนต่อจีนนั้นอยู่ในระดับปานกลางมากกว่าประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก